Refundacja lub dofinansowanie sprzętu i środków pomocniczych z NFZ oraz PFRON

Zaczęty przez Ogaruus, 29 Październik 2019, 11:10:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Ogaruus

Refundacja lub dofinansowanie do zakupu sprzętu i środków pomocniczych z NFZ oraz PFRON

Obecnie w Polsce istnieją 2 sposoby na to, aby zdobyć potrzebny choremu sprzęt ortopedyczny (łuski, wózki, chodziki itp.) oraz środki pomocnicze (pieluchy, cewniki itp.) za darmo lub z dopłatą. Pierwszą drogą jest Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ. Drugim sposobem jest pozyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON składając wniosek w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie PCPR lub MOPS.

NFZ

O dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ może się starać każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zasady i lista przedmiotów refundowanych przez NFZ określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (do pobrania tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001061/O/D20171061.pdf ). 
W rozporządzeniu znajdziemy następujące informację:
• liczba porządkowa wyrobu medycznego (we wniosku wpisujemy grupę wyrobu oraz liczbę porządkową np. L/047, P/101);
• nazwę wyrobu medycznego;
• osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
• limit finansowania ze środków publicznych;
• wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych;
• kryteria przyznawania;
• okres użytkowania (nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
• limit cen napraw.

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne:
1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.  Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione.
• wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - do pobrania tutaj: http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_pacjenta/zalaczniki/zlecenie_wyroby_medyczne.pdf
• wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego – do pobrania tutaj: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_2_rmzwzwm_06122013.pdf
2. Potwierdź zlecenie. Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ (wykaz oddziałów NFZ można znaleźć na stronie internetowej, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.
3. Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ.
• obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu;
• odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.
Wykaz punktów sprzedaży: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ZPO

Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny
• przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;
• przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 240 zł;
• przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem, tj. zapłaci 100 zł;
• przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu, tj. 210 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem - razem 310 zł.

PFRON

Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie do:
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
• likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych;
• likwidacji barier architektonicznych;
• turnusów rehabilitacyjnych (informacje o turnusach rehabilitacyjnych są zawarte w dalszej części poradnika).

Aby starać się o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) należy spełniać następujące kryterium dochodowe - jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:
•   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 2.419,62 zł brutto
•   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej: 3145,51 zł brutto
•   Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 roku wynosi: 4.839,24 zł brutto
Odpowiedni procent wysokości dofinansowania do likwidacji barier, a także udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania ustala się w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Wspomniane kwoty mogą ulec zmianie w sytuacji niedoboru środków. Przy dużej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji. W każdym PCPR procedura podejmowania powyższych decyzji może być różna.
Brak możliwości uzyskania dofinansowania do zakupionego sprzętu lub świadczeń przed złożeniem wniosku i przyznaniem dofinansowania. Wyjątek stanowi zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Wymagane dokumenty do złożenia w różnych PCPR/MOPS mogą się trochę różnić.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
O dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które dokonają zakupu z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie wynosi:
• do 100% kosztów udziału własnego w limicie ceny, jeśli taki udział jest wymagalny;
• do 150% kwoty limitu, jaki wyznaczył NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dokumenty do złożenia:
• wniosek o dofinansowanie;
• zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (często zawarte we wniosku);
• kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
• faktura VAT zapłacona gotówką lub faktura VAT z przedłużonym terminem płatności, nie krótszym niż 60 dni lub faktura proforma. Faktura ma być wystawiona na wnioskodawcę lub opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej);
• kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (dotyczy faktur VAT). W przypadku faktur proforma kopia zlecenia potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie;
• pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik);
• kopia (oryginał do wglądu) ,,Karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie" - jeżeli dotyczy.
Tylko w przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można starać się o dofinansowanie po zakupie.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.
• dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu wprost wskazanego przez lekarza specjalistę;
• wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów danego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
• wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.

Dokumenty do złożenia:
• wniosek o dofinansowanie;
• zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (często zawarte we wniosku);
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
• aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
• oferta cenowa na zakup wnioskowanego sprzętu, wystawiona na wnioskodawcę lub opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej);
• kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą. Dokument określa kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania oraz termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać dwa warunki:
• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
• mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinansowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON
Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na 3 lata.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.
Dokumenty do złożenia:
• wniosek o dofinansowanie;
• zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (często zawarte we wniosku);
• kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
• oferta cenowa na zakup wnioskowanego sprzętu (wraz z montażem), wystawiona na wnioskodawcę lub opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej);
• kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające występujące trudności w komunikowaniu się – jeżeli dotyczy;
• dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł - jeżeli dotyczy.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim);
• rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych;
• są właścicielem nieruchomości lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna;
• posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

Dokumenty do złożenia:
• wniosek o dofinansowanie;
• kopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność;
• aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pod opieką, którego znajduje się osoba niepełnosprawna potwierdzające, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu;
• kopia (oryginał do wglądu) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np.: akt notarialny, przydział lokalu);
• oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające stałe zamieszkanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia;
• pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą – jeżeli dotyczy;
• kopie (oryginały do wglądu) orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych tych osób – jeżeli dotyczy;
• kopia (oryginał do wglądu) pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego;
• dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł – jeżeli dotyczy;
• oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające stałe zamieszkanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia;
• pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą – jeżeli dotyczy;
• kopie (oryginały do wglądu) orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych tych osób – jeżeli dotyczy;
• kopia (oryginał do wglądu) pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego;
• dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł – jeżeli dotyczy.
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!