Ustalenie stopnia niepełnosprawności

Zaczęty przez Ogaruus, 14 Listopad 2019, 14:09:06

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Ogaruus

Opracowanie na podstawie strony https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-ogolne-zasady/?gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uPhu31RwiphjK8hzoi-HFLM3R2OSic1Y8Bb10u4o-DvcaeEKy2b4fxoCUlIQAvD_BwE

Proces uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności

1. Kto orzeka?
• Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - jako pierwsza instancja. Wykaz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:
https://oddechzycia.pl/Baza_Powiatowych_Zespolow_Orzekajacych.pdf
• Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - jako druga instancja.
Wykaz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
https://oddechzycia.pl/baza-adresowa-wojewodzkich-zespolow-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/
Orzeczenia o niepełnosprawności orzekają Powiatowe/Miejskie Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Należy zwracać się do zespołu właściwego ze względu na adres stałego pobytu (jest to miejscowość w której zamieszkujemy z zamiarem stałego przebywania). Drugą instancją są Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w nich można składać odwołania.

2. Kto wnioskuje?
• osoba zainteresowana, jeśli jest pełnoletnia;
• przedstawiciele prawni np. współmałżonek;
• w niektórych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej za ich zgodą.

3. Jakie dokumenty?
• wniosek który najlepiej pobrać ze strony odpowiedniego zespołu orzekającego, mogą różnić się w zależności od miejsca. Niestety nie ma jednego wzoru obowiązującego w całej Polsce.
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (oryginał). Zaświadczenie musi wypisać lekarz, pod którego opieką znajduje się jest. Zaświadczenie ważne jest 30 dni - w tym czasie należy złożyć wniosek.
• kopia dokumentacji medycznej (poświadczone za zgodność z oryginałem - NIE notarialnie), takie jak historia choroby sporządzona przez lekarza prowadzącego, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne.

Jeśli złożone przez Ciebie dokumenty okażą się niewystarczające, zostaniesz pisemnie poproszony o ich uzupełnienie w określonym terminie. Nie doręczenie dokumentów na czas będzie skutkowało nie rozpatrzeniem wniosku.
Dokumenty możesz zanieść osobiście lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, jednak najlepiej złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem osobiście. Na miejscu wszelkie kopie są wówczas poświadczone za okazaniem oryginałów.
WAŻNE: Należy zabrać ze sobą wszystkie oryginały i dokument potwierdzający tożsamość.


PISMO O WYZNACZENIU TERMINU KOMISJI
Informację o terminie posiedzenia otrzymasz listownie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku bądź dwóch miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw. Zespół uprzedza jednak o tym, że sprawa będzie rozpatrywana dłużej. Zazwyczaj o terminie posiedzenia otrzymasz do 7 dni kalendarzowych przed komisją.
WAŻNE: Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa!

KOMISJA ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Komisją ds. orzekania o niepełnosprawności - zwykle jest to lekarz i pedagog/psycholog/pracownik socjalny. Specjaliści podczas spotkania przeglądają dokumenty, zadają pytania wnioskowanemu. Podczas posiedzenia odbędzie się badanie, w trakcie którego zostanie oceniony stan zdrowia oraz samodzielnie wykonuje odpowiednie dla jego wieku czynności.
Jeśli osoba starająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu komisji orzekającej z powodu stanu zdrowia, istnieje jest możliwość, aby posiedzenie zespołu odbyło się zaocznie bez obecności chorego. Lekarz musi wtedy zaznaczyć to w odpowiedniej rubryce wniosku i napisać argumentację, dlaczego nie jest możliwe stawienie się chorego przed zespołem orzekającym.

OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia posiedzenia komisji. Można odebrać je osobiście, albo czekać aż zostanie przesłane listownie. Informacja o decyzji komisji nie może być udzielana drogą telefoniczną.

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem zespołu (jak można nie dać choremu na SLA znacznego stopnia???), możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.  Takie odwołanie trzeba złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał decyzję . Zespół powiatowy przesyła odwołanie do zespołu wojewódzkiego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Twojego odwołania. W tym czasie może zapoznać się z Twoją argumentacją i sam je uwzględnić zmieniając lub uchylając treść orzeczenia. Wtedy nie dochodzi do kolejnego posiedzenia komisji.

UWAGA: Na odwołanie masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania orzeczenia.

Wojewódzki zespół może się zgodzić lub nie zgodzić (w części albo w całości) z orzeczeniem powiatowego zespołu. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu, przysługuje Ci możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy to zrobić za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję. Na odwołanie masz 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania orzeczenia .

Treść swojego odwołania zamieścił Oscar na forum SLA w swoim wątku na str. 1-3:
http://mnd.pl/forum/index.php?topic=7623.0
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!

Ogaruus

Przywileje osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

1.w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
• możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej),
• możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych),
• korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych
        >prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego - 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,
        >zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym -  maksymalnie 21 dni w roku,
        >zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy
        >dłuższej przerwy w pracy - 30 minut,
        >krótszego wymiaru czasu pracy - 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu),
        >możliwość wsparcia działalności gospodarczej:
          dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/dotacja-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/
          refundacja składek ZUS -  https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/refundacja-skladek-zus/

2.w zakresie rehabilitacji społecznej
• możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej - wszystko o warsztatach terapii zajęciowej wraz z wykazem placówek -
   http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej
• możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - wszystko o turnusach - https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/

3. uprawnienia do
• zasiłku pielęgnacyjnego - obecnie wynosi 184,42 złod 1.11.2019 r. wynosić będzie 215,84 zł. Wszystkie informacje: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/2702801,Zasilek-pielegnacyjny-podwyzka-20182019.html
• zasiłku stałego z pomocy społecznej - maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz  528 zł dla osoby w rodzinie.Wszystkie informacje:
https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/2811531,Zasilek-staly-w-2019-r-ile-wynosi-komu-przysluguje-jak-zlozyc-wniosek.html
• innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością)

4. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby - nowe przepisy od 01.07.2018 - patrz poniżej w pkt. 1

5. ulgi w podatkach. Wydatki, o których mowa poniżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.
• odliczenie kosztów używania samochodu osobowego na wydatki na dojazdy na konsultacje u lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne, do sklepu, do pracy czy na wakacje. Jest to wydatek limitowany do odliczenia od dochodu (w ramach tej ulgi można odliczyć w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł). Samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika, mającego na utrzymaniu taką osobę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 10 080 zł. - więcej informacji
https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-rehabilitacyjna-uzywanie-samochodu-osobowego-poradnik-2018/?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqA6YrZrVA4PiGik5__cVB6bpT3plxMs9mwXV3VkEd4AYVGng3pt5AhoCHUIQAvD_BwE
• Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
• Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
• Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego). Np. rowerek, tobiieyetracking.
• Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne
• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe).
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do I grupy inwalidztwa (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
• leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki - stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia.
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego lub innymi środkami transportu. Dokumentujemy to fakturami. Odliczyć można tylko kwotę za dojazd osoby z niepełnosprawnością. Jeśli ktoś jako opiekun towarzyszył tej osobie w przejeździe, nie można odliczyć kosztu jego przejazdu.

6. zniżki w komunikacji
• 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2. pociągów osobowych;
• 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC;
• 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych;
• 37% ulgi w autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych;
• bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wraz ze wska¬zanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) na terenie miast;
• 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni

7. Karta parkingowa - prawo do stawania na kopertach, niektóre bezpłatne parkingi, niestosowanie się do znaków:


8. zwolnienie z opłat radiowo - telewizyjnych (abonamentu) - osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia (orzeczenie) oraz oświadczenie http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf

9. Ulgi związane z usługami pocztowymi - bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy) lub u listonosza obsługującego nasz rejon.

10. Pamiętajmy, że mając pełnomocnictwo od notariusza nie obejmuje ono prawa opiekuna do odebrania za chorego pisma z sądu. Dlatego polecam załatwić te trzy sprawy na raz w placówce poczty.

11. usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

12. osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem jest uprawniona do zakupu ulgowych biletów wstępu do muzeów państwowych;
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!

Ogaruus

Od 1 lipca 2018 roku osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zyskują prawo do

1. uzyskania określonych wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, jednak zmianie nie ulega warunek refundacji wyrobów medycznych, jakim jest limit finansowania przez NFZ oraz wysokość dopłaty pacjenta.
   • W przypadku, gdy lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka/położna lub fizjoterapeuta lub felczer czyli tzw. osoba uprawniona, zdiagnozuje konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego w tym również wyrobów o miesięcznym okresie użytkowania ma prawo wystawić na nazwisko pacjenta "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne" - http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_pacjenta/zalaczniki/zlecenie_wyroby_medyczne.pdf
   • W zależności od rodzaju wyrobu medycznego osoba uprawniona może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
   • Dla każdego rodzaju wyrobu medycznego oznaczonego odrębnym oznaczeniem musi być wystawione odrębne zlecenie.
   • Jakie najczęściej chorzy wykorzystują wyroby medyczne:cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, pieluchomajtki (zamiennie: pieluchy anatomiczne lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne), poduszki i materace przeciwodleżynowe, kule, trójnogi, czwórnogi, laski, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie, ortezy
   • ilość wyrobów medycznych comiesięcznie refundowanych, np. pieluch lub cewników, każdorazowo określa lekarz wystawiający zlecenie, uwzględniając aktualny stan zdrowia pacjenta. Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące

2. Lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu m.in.:
  • podstawowej opieki zdrowotnej;
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; prawo do świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  • leczenia szpitalnego;
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
  • rehabilitacji leczniczej;
  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
  • leczenia stomatologicznego;
  • lecznictwa uzdrowiskowego
  • programów lekowych
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

3. korzystania poza kolejnością ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - termin na udzielenie świadczenia ma być możliwie najszybszy i wynikający z możliwości organizacyjnych i zasobów kadrowych świadczeniodawcy.
Specyfika niektórych świadczeń zdrowotnych, w tym rehabilitacji, może dotyczyć wyłącznie świadczeniobiorców niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zrównają się w swoich uprawnieniach i tym samym kolejność udzielania im świadczeń będzie wynikała z kolejności zgłoszenia.
Rozpisane kroki jak załatwić rehabilitację: http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html
Turnusy rehabilitacyjne (rozumiane jako zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku ) nie zostały zakwalifikowane jako refundowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

4. korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Pamiętajmy, że niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!

Ogaruus

"Gotowiec" odwołania się od obowiązku stawienia się na komisji lekarskiej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w celu przyznania stopnia niepełnosprawności napisany przez naszego kochanego Oscara (cytat z wątku Oscara z działu "Moja historia")

Cytat: oscar w 15 Wrzesień 2015, 07:41:54Jako, że kilka rozmów telefonicznych ze wszystkimi decydentami z Powiatowego Zespołu nic nie dało, więc napisałem odwołanie

Do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W odniesieniu do decyzji wydanej w Zawiadomieniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności w zakresie mojej obecności na posiedzeniu Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w dniu dd.mm.rrrr o godzinie gg.mm.  Prośbę swą uzasadniam i opieram na opinii lekarza prowadzącego, neurologa, który w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia z dnia dd.mm.rrrr,  potwierdził brak możliwości odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Potwierdzam, opinię lekarza prowadzącego, że mój obecny stan zdrowia nie pozwala na przybycie posiedzenie zespołu. Postęp choroby  następuje bardzo gwałtownie i praktycznie z tygodnia na tydzień tracę kolejne funkcje ruchowe. W chwili obecnej wymagam ( tu następuje mało zachęcający szczegółowy opis obecnego stadium choroby oraz sprawności fizycznej).
Podtrzymanie decyzji o obowiązkowej obecności na posiedzeniu zespołu będzie dla mnie barierą nie do pokonania, w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dlatego zwracam się raz jeszcze z prośbą o rozpatrzenie wniosku, bez konieczności mojego stawienia się na posiedzeniu Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.


Ponieważ pierwsze odwołanie nie przyniosło zamierzonego skutku - braku konieczności stawienia się na komisji, Oscar napisał kolejne odwołanie:

Cytat: oscar w 19 Wrzesień 2015, 11:09:46Do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W odpowiedzi na Państwa pismo chciałbym wyrazić  swoje zdziwienie i zażenowanie wobec postawy i stanowiska lekarza orzecznika, który w otwarty sposób całkowicie ignorując dostarczoną dokumentację medyczną oraz moją dodatkową prośbę, nadal podtrzymał decyzję o udziale w posiedzeniu Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Analizując podaną przez Państwa argumentację utrzymania decyzji pozwolę sobie na podanie kilku informacji odnośnie dokumentacji i jednostki chorobowej
1. ,,złożona dokumentacja zawiera jedynie jedno aktualne badanie, na podstawie którego nie można jednoznacznie wnioskować o zaawansowaniu Pana stanu zdrowia a inne dokumenty medyczne są sprzed roku." - stwardnienie zanikowe boczne to choroba bardzo rzadko występująca, nieuleczalna, o średniej długości życia pacjenta 2-3 lat od jej stwierdzenia. Jako, że na tę chorobę nie ma żadnego skutecznego leku, dlatego też po jej zdiagnozowaniu nie ma dalszego leczenia, wyznaczanych wizyt lekarskich, stąd  brak jest dalszej systematycznej dokumentacji leczenia i badań. Kontakt ze służbą zdrowia w trakcie choroby ogranicza się jedynie do postawienia diagnozy, założenia urządzenia do zewnętrznego dostarczania pokarmu (PEG) oraz podłączenia respiratora. Chory po prostu oczekuje zakończenia choroby, ze skutkiem śmiertelnym.
2. ,,Również z zaświadczenia medycznego nie wynika jednoznacznie, że Pana schorzenie jest obecnie w stadium takiego zaawansowania, które uniemożliwia osobiste stawiennictwo na badaniu"  - kompletnie niezrozumiała jest dla mnie taka interpretacja zapisów zawartych w dostarczonym przeze mnie Zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowie, w którym to lekarz specjalista neurolog w pkt 12 jednoznacznie określa, że ,,W/w pacjent jest TRWALE niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ". Proszę zatem o informacje w jakim celu ustawodawca umieścił ten punkt i dlaczego jego zapis nie jest brany pod uwagę jako wiążący dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. W punkcie 13 lekarz specjalista jednoznacznie potwierdza istotne pogorszenie stanu zdrowia w ostatnim okresie. Brak odniesienia się Państwa do zapisów punktów 12 oraz 13 Zaświadczenia, będącego dokumentem określonym wymogami prawa, odczytać można jako lekceważenie opinii lekarza specjalisty wystawiającego zaświadczenie, podważanie jego kompetencji zawodowych a to z kolei skutkować może działaniem zespołu niezgodnie z zapisami prawa w zakresie procedur regulujących orzekanie o niepełnosprawności.
Bardzo proszę o informacje jakie zapisy powinny znaleźć się zgodnie z przepisami prawa w Zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia, aby w sposób wiążący dla Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności umożliwiły przeprowadzenie bezpośredniego badania w oparciu o poniższy zapis procedury:
,,Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka. Natomiast jeżeli dokumentacja medyczna budzi wątpliwości, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka."
Opierając się o powyższy zapis oraz zgodnie z dostarczoną dokumentacją stwardnienie zanikowe boczne jest nierokującą poprawę chorobą, potwierdzoną wystawionym Zaświadczeniem lekarskim - punkt nr 4. Zatem, bardzo proszę o uszanowanie przysługującego mi prawa i przeprowadzenie badania w miejscu mojego pobytu w oparciu o zapis: ,,(...)Natomiast jeżeli dokumentacja medyczna budzi wątpliwości, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka."


Dzięki odwołaniu udało się przeprowadzić komisję w domu.
Jeszcze tylko pozostał problem złożenia wniosku o kartę parkingową. Oto odwołanie Oscara:

Cytat: oscar w 10 Październik 2015, 15:35:15Do Dyrektora Wydziału, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W odniesieniu do decyzji wydanej w Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności  oraz zawartej w nim informacji  dotyczącej wydania karty parkingowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej na ręce pracownika Wydziału w moim miejscu zamieszkania. Prośbę swą uzasadniam i opieram na opinii lekarza prowadzącego, neurologa, który w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia  potwierdził brak możliwości odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Niniejszym potwierdzam, że osobiste stawienie się w siedzibie Wydziału w celu złożenia wniosku, ze względu na obecny stan zdrowia, jest dla mnie niewykonalne. Obecny stan zdrowia, potwierdzony został również przez lekarza orzecznika podczas posiedzenia Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, które odbyło się w miejscu mojego zamieszkania
Z góry uprzejmie dziękuję za zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.


Jestem nadal optymistą i tego się będę trzymał  ;)
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!