Wybory prezydenckie 2010 – głosowanie dzięki pełnomocnikowi

2 czerwca 2010, 17:15

Procedura ustanawiania pełnomocnika

Najpóźniej do 10 czerwca wypełniony i podpisany przez wyborcę wniosek o ustanowienie pełnomocnika musi trafić do urzędu gminy (wymagane dokumenty – spis poniżej). Jeśli wyborca nie może złożyć podpisu, rozporządzenie MSWiA dopuszcza umieszczenie na dokumencie tuszowego odcisku palca lub pozostawienie pustej rubryki. Następnie, jeśli wniosek spełnia wymagania formalne, samorząd uzgadnia z wyborcą lub samodzielnie wyznacza termin sporządzenia właściwego aktu pełnomocnictwa do głosowania w obecności wójta lub pracownika urzędu gminy. Sam akt ustanowienia pełnomocnictwa dokonuje się w miejscu zamieszkania wyborcy, a więc nie ma konieczności przemieszczania się do urzędu gminy. Na koniec taki dokument doręczany jest pełnomocnikowi.

Dokumenty potrzebne do ustanowienia pełnomocnictwa:

   – wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

   – pisemna zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa pisemna zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

   – kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)

   – kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (tylko w przypadku gdy nie jest ona wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa)

 

 

Pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania musi okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

Kto ma prawo do ustanowienia pełnomocnika?

Głównym kryterium decydującym o możliwości skorzystania z pełnomocnika jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także osób posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego np. ZUS. Z tego sposobu głosowania mogą również skorzystać wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnik musi być osobą wpisaną do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Według rozporządzenia nie może być to natomiast osoba która: „wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.”

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej lub dwóch osób, ale wyłącznie jeżeli co najmniej jedną z tych dwóch osób jest krewny (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek) lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika nie pozbawia możliwości osobistego udziału wyborach; jeśli wyborca przybędzie do lokalu wcześniej niż pełnomocnik, to będzie mógł normalnie głosować.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie będzie możliwe w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Skomplikowana sytuacja jest też w trzech okręgach wyborczych (katowickim, krośnieńskim i płockim), gdzie równocześnie z wyborami prezydenckimi odbywać się będą wybory uzupełniające do Senatu. Tam niepełnosprawni i osoby starsze jeśli powołają pełnomocnika, to w ten sposób będą mogli zagłosować tylko w wyborach prezydenckich. Ordynacja wyborcza do Senatu nie przewiduje jeszcze takiej formy głosowania. Miejmy nadzieję, że ulegnie to niebawem zmianie.

Pamiętajmy, że osobom niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku przysługują takie same prawa i wolności jak innym obywatelom, w tym czynne prawo wyborcze. Fakt, że bardzo często z powodu swojego stanu, nie mogą się oni fizycznie stawić w lokalu wyborczym, nie powinien być barierą uniemożliwiającą udział w wyborze Prezydenta Państwa Polskiego czy innych swoich politycznych reprezentantów.

 

Ewa Zwonik

 

Na podstawie:

http://katowice.bezbarier.info

http://www.wiadomosci24.pl/artykul

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/glosowanie

Komentarze…

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.